Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 2017 for Bekoteknik A/S
Bekoteknik A/S´ almindelige salg og leveringsbetingelser omfatter NL 92 almindelige leveringsbetingelser med de begrænsninger og tilføjelser, der gælder nedenfor:

1 Generelt
Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2 Tilbud – ordre
Sælgers skriftlige tilbud og ordre, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 14 dage fra tilbuddets/ordrens datering. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Ordre, der ikke er returneret med underskrift inden 14 dage, er gældende mellem parterne.

3 Priser
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser.

4 Betaling
Der beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdag at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

5 Returvarer
Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Medmindre andet er aftalt krediteres køber 10% af fakturapris samt eventuelle fragtomkostninger.

6 Leveringstid
Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. NL 92 almindelige betingelser § 11, sidste punkt, og NL 92 almindelige betingelser § 13 og § 14 er ikke gældende mellem parterne.

7 Mangler og reklamation
Ved levering skal Køber straks, og senest inden 7 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.
Har Køber ikke inden 90 dage efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. NL 92 almindelige betingelser § 31 er ikke gældende. I NL 92 almindelige betingelser § 34 ændres 2 år til 1 år.

8 Ejendomsforbehold
Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.
Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.
Eventuel chassis- og forvognsleverandørs ejendomsforbehold overfor Køber kan ikke overføres/transporteres til Sælger, medmindre dette er skriftligt aftalt med Sælger.

9 Ansvarsbegrænsning
For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 10.000.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
Sælger kan maximalt gøres ansvarlig for op til kr. 10.000.000,00.

10 Force majeure
NL 92 almindelige betingelser § 39 er ikke gældende vedrørende force majeure.
11 Produktansvar For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Sælger kan maximalt gøres ansvarlig for op til kr. 10.000.000,00.
Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

12 Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved voldgift, som sættes i København.